ทำใบขับขี่สากล 2566

ทำใบขับขี่สากล 2566 Walk in ได้เลย ไม่ต้องจองคิว

สำหรับผู้ที่สนใจทำใบขับขี่สากล 2566 สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ซึ่งขั้นตอนการทำใบขับขี่ ทำได้อย่างไรบ้างนั้น ทีมงาน Firstway รวมไว้ให้แล้วสามารถติดตามเนื้อหาต่อจากนี้ได้เลย

ทำใบขับขี่สากล 2566 มีขั้นตอนการทำใบขับขี่อย่างไร ?

กรมการขนส่งทางบกได้เผยแพร่ว่าผู้ที่สนใจขอทำใบขับขี่สากล 2566 เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศสามารถเข้ารับบริการได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk-in) หากต้องการจองคิวล่วงหน้าสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบขับขี่สากลไปใช้ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ https://apps.dlt.go.th/ltpcenter/

หลักฐานที่ใช้ในการขอทำใบขับขี่สากลประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 3. ใบขับขี่ไทยฉบับจริง (แบบ 5 ปี, ตลอดชีพ หรือขนส่ง) ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูปที่ไม่เคลือบมัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ 505 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอทำใบขับขี่สากลสำหรับคนต่างชาติประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 1. หนังสือเดินทางและวีซ่า (ต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับจริง) หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Work Permit) ที่แสดงรายละเอียด ที่อยู่ และยังไม่สิ้นอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศออกให้ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 3. ใบขับขี่ไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา (แบบ 5 ปี หรือ ตลอดชีพ) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 5. ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ 505 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้กรณีมอบอำนาจประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 1. ใบมอบอำนาจ
 2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 3. หลักฐานของผู้มอบอำนาจที่จะใช้ในการขอรับใบขับขี่สากล (สำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ตามอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ
 4. ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ 505 บาท

ในปัจจุบัน ใบขับขี่สากลที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามอนุสัญญา 2 ฉบับ ได้แก่ “อนุสัญญาเจนีวา 1949” และ “อนุสัญญาเวียนนา 1968” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 หรือ อนุสัญญาเจนีวา 1949 มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 102 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น
 2. อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 หรือ อนุสัญญาเวียนนา 1968 มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกใบขับขี่สากล หรือเท่ากับอายุของใบขับขี่ภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ นำไปใช้ได้ 86 ประเทศ เช่น บาห์เรน บราซิล เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ในกรณีที่ประเทศของท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาเวียนนา ทั้งในฉบับเดียวหรือทั้ง 2 ฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย ท่านสามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้ตามกฎหมายของท่านเอง

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกแนะนำว่า ในการนำใบขับขี่สากลไปใช้ในต่างประเทศ ท่านควรนำใบขับขี่ของประเทศไทยมาแสดงควบคู่กับใบขับขี่สากลด้วย เพื่อป้องกันการเกิดความสับสนในการใช้งานและความเข้าใจผิดพลาดจากผู้ตรวจสอบในต่างประเทศ ขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางและใช้บริการขนส่งในต่างประเทศ

แชร์บทความนี้:

Facebook
Twitter
Email

สารบัญ

สิ่งที่คุณอาจจะสนใจ